2016 SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ – SEDLEC

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ

SEDLEC

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Lenka Tanzerová,
Ing. arch. Karel Musil
kategorie Novostavba
fáze Studie
datum  2016
odkaz na další fáze REALIZACE

Předmětné území leží jižně od centra obce Sedlec a v současné době slouží k zemědělským účelům (dle katastru se jedná o ornou půdu). Při západním a severním okraji pozemek přiléhá k silnici III. třídy. Na východě od řešeného území vede nezpevněná místní komunikace, sloužící jako přístupová komunikace k pozemku zemědělské infrastruktury. Řešené území je mírně svažité směrem k severovýchodu. Rozdíl výšek konců pozemku je cca.9m. Nadmořská výška území je cca. 280m.n.m – 271m.n.m. Pozemek se nachází téměř v centru obce a je zde tedy dobrá dostupností základní vybavenosti – obchod s potravinami, obecní úřad, zastávka MHD. V širším kontextu se obec Sedlec se nachází v blízkosti hlavních komunikací (dálnice D8) umožňující snadnou dostupnost do Hlavního města Prahy, tak i do sousedních obcí nabízející další rozšířenou občanskou vybavenost.
V území je navrženo celkem 16 dvoupodlažních rodinných domů. Navrhovaný soubor rodinných domů svým hmotovým a prostorovým uspořádáním odpovídá již realizované moderní zástavbě v lokalitě „Nový Sedlec“ při severním okraji obce. Přístup k nově navrženým domům je z nově navržené obytné ulice, která navazuje na místní komunikaci na východ od pozemku a je ukončena slepě v řešeném území. Nově navržená hlavní obytná ulice dělí opticky pozemek na dvě části – na severní a jižní. Na severní části řešeného území jsou navrženy pouze dvojdomy. Celkem se jedná o 6x 2 domy. Dvojdomy jsou navrženy ve dvou typech. Jeden typ je přístupný je přístupný z jihu z obytné ulice a druhý typ se nachází na severu území a je přístupný ze slepé ulice napojené na hlavní obytnou ulici. Na jižní části řešeného území se nacházejí 4 solitérní domy, které jsou přístupné z hlavní obytné ulice.