2018 SEDLEC III – realizace

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ

SEDLEC

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Lenka Tanzerová
kategorie Novostavba
fáze Studie, DUR
datum Studie 2016,
Projekt 2018
Realizace 2020
odkaz na další fáze STUDIE

V území je navrženo celkem 16 dvoupodlažních rodinných domů. Navrhovaný soubor rodinných domů svým hmotovým a prostorovým uspořádáním odpovídá již realizované moderní zástavbě v lokalitě „Nový Sedlec“ při severním okraji obce.

Přístup k nově navrženým domům je z nově navržené obytné ulice, která navazuje na místní komunikaci na východ od pozemku a je ukončena slepě v řešeném území.

Nově navržená hlavní obytná ulice dělí opticky pozemek na dvě části – na severní a jižní.

Na severní části řešeného území jsou navrženy pouze dvojdomy. Celkem se jedná o 6x 2 domy. Dvojdomy jsou navrženy ve dvou typech. Jeden typ je přístupný je přístupný z jihu z obytné ulice a druhý typ se nachází na severu území a je přístupný ze slepé ulice napojené na hlavní obytnou ulici.

Na jižní části řešeného území se nacházejí 4 solitérní domy, které jsou přístupné z hlavní obytné ulice.