2016 REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU JANOUŠEK

Rekonstrukce kulturního domu Janoušek

Nymburk

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Petra Chaloupková
kategorie rekonstrukce
fáze Studie, DUR, DPS
datum studie 2016
projekt 2018

Studie vychází z Koncepce využití bývalého kulturního domu Antonína Janouška zpracované Ing.arch. Janem Němcem, hlavním architektem města. V koncepci využití stanovuje jako jednu z priorit zachování, případně obnovení, původního vnějšího objemu stavby, a to zejména z pohledu vstupního nádvoří. Tento záměr byl potvrzen během úvodního jednání přímo s architektem Němcem. Navrhované řešení se snaží v maximální možné míře tyto požadavky respektovat. Cílem studie je navrácení objektu do původního stavu, se současným vytvořením vyhovujících podmínek pro nové využití objektu. Výraznější zásah do objemu budovy představuje pouze realizace spojovacího krčku. Nízkopodlažní přístavba však vzhledem k velikosti objektu kulturního domu a školy zásadním způsobem nenaruší celkové vnímání objektu. Dalšími změnami hmoty objektu bude přístavba externího schodiště a zastřešení stávající střešní terasy objektu pro účely školní družiny. Obě tyto přístavby jsou navrženy z lehkých skleněných konstrukcí tak, aby citlivě doplnily stávající objem budovy a nenarušily hmotovou kompozici.

Původní zůstává z velké části i členění fasád. Na východní straně budou zachovány hlavní vertikální prvky. V případě jižní fasády budou obnoveny původní velká okna v přízemí, stávající vikýře budou ponechány ve stávající podobě. Obdobně bude přistupováno k západní fasádě, zde dojde k obnovení původních velkých oken v místě tělocvičny.

K mírné změně proporcí dojde zateplením obvodového pláště, které bude nicméně pravděpodobně nevyhnutelné z důvodu snížení energetické náročnosti. V případě materiálového řešení je respektována současná podoba, kombinace surového betonu a obkladu cihelnými pásky. Spojovací krček bude kombinací lehké ocelové konstrukce, prosklených ploch a oplechování.