2015 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2
PRAHA

autor prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Tomáš Skřivan
Ing. arch. Petra Chaloupková
Ing. arch. Barbora Janíková
Ing. Daniela Maxová
typ STUDIE, SOUTĚŽ
vizualizace Ing. arch. Veronika Trachtová
Ing. arch. Karel Musil
Ing. arch. Veronika Trachtová
Ing. arch. Daniela Šimková
datum 2015

Nová urbanisticko-dopravní vize má 2 hlavní stavební kameny:

  1. zachovat stávající objekty v Území (s výjimkou Parkingu A a části estakády před T2), včetně způsobu obsluhy těchto objektů
  2. vytvořit novou vrstvu dopravní obsluhy založenou na srozumitelné prostorové orientaci, závislé nejen na informačních cedulích, ale především na logické organizaci prostoru, která usnadní situaci nervózním cestujícím v časové tísni.

Základem této nové vrstvy je jednosměrný komunikační okruh tvořený razantně rozšířenou a prodlouženou existující konstrukcí estakády v půdorysné stopě západní a jižní části Aviatické ulice (přiléhající k oběma současným terminálům), východní části Schengenské ulice a navazující ulice Jana Kašpara.

Tento několikaproudý automobilový pás (po celé délce přiléhající k terminálům) je lemovaný pěším pásem, u kterého je možno kdekoli zastavit se standardní kontrolou délky pobytu na parkovišti (K+R, nesmluvní TAXI). Na tento pás ve směru k terminálům navazuje třípodlažní pás komerce, zábavních a odpočinkových prostor. Komerčním pásem cestující prochází buď s využitím nabízených služeb, nebo rychle pohyblivým chodníkem. Nad komerční vrstvou se nachází tři podlaží parkovišť přístupných rampami rovněž z automobilové estakády. Celková kapacita třípodlažního parkoviště je 3000 míst. Případný vyšší požadavek je možné řešit navýšením pater (1 patro = cca 1000 míst) nebo je řešeno v dalších etapách podobným způsobem formou parkovacího domu nad komunikací Jana Kašpara (dalších požadovaných 2000 míst). Délka parkování je v každém podlaží standardně kontrolována vjezdovým a výjezdovým systémem, takže mohou být jednotlivá patra flexibilně přizpůsobena různým druhům parkování od K+R až po dlouhodobé parkování.

Z komerčního pásu i ze všech parkovacích podlaží se cestující dostane do „zakázaného“ 30m ochranného pásma, které je v současné době využíváno jako příjezd v podstatě pro všechny druhy dopravy. Nová koncepce tento prostor mění na velkorysou, zastřešenou, ozeleněnou, shora osvětlenou pěší a odpočinkovou pasáž s atrii, která bezkolizně propojuje stávající i nový terminál s komerčními prostory, parkovišti a MHD systémem rychlých výtahů a eskalátorů. Kolem shora otevřených ozeleněných atrií jsou koncentrovány relaxační prostory a prostory pro děti.

Pasáž je na několika místech proražena orientačními atrii do suterénního prostoru, kudy vede přístupová komunikace pro VIP, smluvní taxi a shuttly (rovnoběžně se stávající suterénní zásobovací komunikací). Pohyb těchto vozů je zřetelně viditelný za prosklenou stěnou oddělující atria od vlastního komunikačního prostoru aut.

V místech, kde pasáž navazuje přímo na odbavovací haly terminálů, jsou do nového parkovacího-komerčního objektu vklíněny přes celou výšku shora prosvětlené komunikační a orientační dvorany propojující systémem výtahů, eskalátorů, galerií, mostů, schodišť a pohyblivých chodníků všechna stávající a nová podlaží a funkce. V několika podlažích jsou zde akcentovány komerční funkce, podpořené infopointy, meetingpointy apod. Tyto dvorany jsou tři. Hlavní dvorana je situována před stávajícím terminálem T2 a přímo navazuje na foyer koncové stanice rychlodráhy a navrhovaného terminálu MHD, dálkové autobusové dopravy, charterových autobusů a nesmluvních shuttlů. Dvorana před T1 je napojena na stanici rychlodráhy tunelem s pohyblivým chodníkem (v poloze mezi parkovištěm C a Marriottem). Podobně je uvažováno i o třetí dvoraně, bude-li to kapacita nové přístavby terminálu vyžadovat.

V případě potřeby navýšení parkovacích kapacit počítá návrh s patrovým parkingem návazným na výjezdovou estakádu nad ulicí Jana Kašpara. Dlouhodobé parkování je k dispozici v Parkingu C, v hotelu Marriott, případně v dalších parkovacích domech na prostorových rezervách. Low-cost parkování se nachází u vstupu do Území mezi trasou rychlodráhy a ulicí K Letišti a je tvořeno pouze zpevněnou plochou. Mezi vzdálenými parkovacími plochami a terminály se cestující dopraví pomocí shuttlů.

Prostor východního ramene ulice Aviatické je odkloněním dopravy na estakádu zklidněn a omezen pouze na obsluhu místních objektů. Toho je využito k vytvoření ozeleněného pěšího prostoru bulvárního charakteru doplněného o cyklostezku. Cyklostezka navazuje na stávající cyklotrasu A168 a je rozvinuta po celém Území. Může být využita k pohybu zaměstnanců po letišti na čipovaných kolech.

Výstavby je možné etapizovat v závislosti na budování rychlodráhy i výstavbě nové části terminálu a to po jednotlivých segmentech. Pro automobily bude v době výstavby zachována stávající estakáda do doby vybudování nové okružní komunikace. Po dokončení bude doprava svedena do nových koridorů a stará estakáda v úseku před Terminálem 2 bude využita jako pochozí plocha, případně bude nahrazena konstrukcí, umožňující větší prosvětlení interiéru, v současné době depresivně působícího podlaží.