2020 BYTOVÝ DŮM – VELESLAVÍN

Bytový dům

Veleslavín

autor Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
spolupráce Ing. arch. Ondřej Zdobinský
Ing. arch. Martin Balík
kategorie Novostavba
fáze Studie
datum 2019

Parcela, na které se nachází navrhovaný objekt (parcelační čísla: 94, 95/1), je situována na jižní straně původního historického jádra vesnice Veleslavín, které je zhruba definováno uličkami Veleslavínská a Nad Hradním potokem.

Řešená parcela č. 94, 95/1 je v podstatě rovinatá, s mírným spádem od ulice k severnímu okraji, kde končí dvoustupňovou opěrnou zdí. Objemové řešení stavby odpovídá charakteru lokality, která je typická rozvolněným a nahodilým koloritem. Navržené hmotové řešení dodržuje uliční čáru a členitostí respektuje charakter okolních budov, které vznikly mnohdy živelnou přístavbou nových objemů v historické zástavbě. Střešní štíty kopírují směr střešních štítů okolních staveb.

Bytový dům je navržen se 2NP, obytným podkrovím a 1PP, které slouží jako podzemní garáže pro 9 vozů, z toho 4 místa jsou řešena automatickým parkovacím systémem. Pohotovostní parkování dalších aut je umožněno v severní části pozemku. Celkem má bytový dům 9 bytových jednotek. Celková zastavěná plocha činí 207,44 m2 – tedy cca ½ stavební parcely. Návrh počítá s demolicí současného objektu malého RD ve špatném technickém stavu a s výsadbou/zachováním maximálního množství zeleně na parcele, tak aby byl zachován charakter lokality.